H?cTi?ngIceland-NhanhCh?ng/D?D?ng/Hi?uQu?2.000T?V?ngCh?nh

H?c Ti?ng Iceland - Nhanh Chóng / D? Dàng / Hi?u Qu? 2.000 T? V?ng Chính (Pinhok Languages) [電子書籍版]
Pinhok Languages

650(税込)

楽天Kobo初めての方へ!クーポン&ポイントプレゼント
初めての方へ クーポン&ポイントプレゼント

商品基本情報

商品説明

Cu?n sách này ch?a đ?ng danh sách t? v?ng g?m 2.000 t? và c?m t? ph? bi?n nh?t đ??c s?p x?p theo t?n su?t s? d?ng trong h?i tho?i hàng ngày. Cu?n t? v?ng này s? d?ng quy t?c 80/20, đ?m b?o b?n đ??c h?c các t? và c?u trúc câu tr??c tiên, nh?m giúp b?n ti?n b? nhanh chóng và duy trì đ?ng l?c h?c t?p.


Ai nên mua cu?n sách này?

Cu?n sách này dành cho nh?ng ng??i h?c ti?ng Iceland ? trình đ? m?i b?t đ?u và trung c?p, t? thúc đ?y b?n thân và s?n sàng dành 15 đ?n 20 phút m?i ngày đ? h?c t? v?ng. C?u trúc đ?n gi?n c?a cu?n t? v?ng này là k?t qu? c?a vi?c lo?i b? t?t c? nh?ng đi?u không c?n thi?t, nh? đó b?n ch? c?n t?p trung n? l?c h?c t?p vào nh?ng ph?n giúp b?n đ?t đ??c ti?n b? l?n nh?t trong kho?ng th?i gian ng?n nh?t. N?u b?n s?n sàng dành ra 20 phút h?c m?i ngày, cu?n sách này r?t có th? s? là m?t kho?n đ?u t? t?t nh?t mà b?n có th? th?c hi?n n?u đang ? trình đ? m?i b?t đ?u ho?c trung c?p. B?n s? th?y kinh ng?c tr??c t?c đ? ti?n b? ch? trong vài tu?n th?c hành hàng ngày.


Ai không nên mua cu?n sách này?

N?u b?n là ng??i h?c ti?ng Iceland ? trình đ? cao c?p, thì cu?n sách này không dành cho b?n. Trong tr??ng h?p này, vui lòng truy c?p website c?a chúng tôi ho?c tìm ki?m cu?n t? v?ng ti?ng Iceland c?a chúng tôi có ch?a nhi?u t? v?ng h?n và đ??c nhóm theo các ch? đ? lý t??ng cho h?c viên ? trình đ? cao c?p mu?n nâng cao năng l?c ngôn ng? trong m?t s? lĩnh v?c nh?t đ?nh.

Ngoài ra, n?u b?n đang tìm ki?m m?t sách h?c ti?ng Iceland bao g?m t?t c? trong m?t đ? h??ng d?n b?n các b??c h?c ti?ng Iceland khác nhau, thì cu?n sách này có l? cũng không ph?i là đ?i t??ng b?n đang tìm ki?m. Cu?n sách này ch? ch?a t? v?ng và chúng tôi mong đ?i ng??i mua s? tìm hi?u các v?n đ? nh? ng? pháp và phát âm t? các ngu?n khác ho?c thông qua các khóa h?c ngôn ng?. Đi?m m?nh c?a cu?n sách này là t?p trung vào kh? năng nhanh chóng ti?p thu các t? v?ng c?t lõi và do đó không có nh?ng thông tin mà có th? nhi?u ng??i mong đ?i nh?n đ??c t? m?t sách h?c ngôn ng? thông th??ng. Vui lòng l?u ý đi?u này khi mua hàng.


Cách s? d?ng cu?n sách này?

Cách lý t??ng đ? s? d?ng cu?n sách này là dùng hàng ngày, ôn t?p m?t s? l??ng trang nh?t đ?nh ? m?i bu?i h?c. Cu?n sách này đ??c chia thành nhi?u ph?n, m?i ph?n g?m 50 t? v?ng, cho phép b?n t?ng b??c ti?n b? xuyên su?t cu?n sách. Ví d?, gi? s? b?n hi?n đang ôn t?p t? v?ng t? 101 đ?n 200. Khi b?n đã n?m v?ng t? v?ng t? 101 đ?n 150, b?n có th? b?t đ?u h?c các t? v?ng 201 đ?n 250, r?i vào ngày ti?p theo có th? b? qua t? v?ng 101-150 và ti?p t?c ôn t?p các t? v?ng 151 đ?n 250. B?ng cách này, b?n s? t?ng b??c h?c h?t cu?n sách và các k? năng ngôn ng? c?a b?n s? nâng cao nhanh chóng sau m?i trang b?n n?m v?ng.

商品レビュー

楽天Koboのレビュー

まだレビューがありません。 レビューを書く

楽天ブックスランキング情報

 • 週間ランキング

  ランキング情報がありません。

 • 日別ランキング

  ランキング情報がありません。

楽天Kobo電子書籍版

 • 電子書籍のお得なクーポン・キャンペーン

 • 人気コミックや最新の雑誌など!今すぐ読める無料作品をご紹介♪人気コミックや最新の雑誌など!今すぐ読める無料作品をご紹介♪
 • もっと見る

最近チェックした商品

  ※表示を削除したい場合は閲覧履歴のページから削除お願いいたします

  ランキング:電子書籍

  ※1時間ごとに更新

  購入データ自動連携!楽天ブックス公式 無料 読書管理パプリ Readee

  このページの先頭へ